Sola labākus ceļus Ludzas novadā

16,623 km garumā paredzēts pārbūvēt četrus Ludzas novada pašvaldībai piederošus ceļu posmus, kuri atrodas bēdīgā stāvoklī: Kivļi – Dubinova  — 6 km garumā Cirmas pagastā, Pilda – Borovaja – 2, 3 km garumā Pildas pagastā, Līdeksna – Vurpuļi – Ļadiņa 0,993 km garumā un Horošova – Vorslova – Vurpuļi – 0,780 km garumā Nirzas pagastā, Čerņavski –Maļinovka – 6, 55 km garumā Istras pagastā. Ludzas novada pašvaldības Attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas projektu vadītāja Ilona Mekša norāda, ka minētie ceļa posmi tika noteikti jau 2015.gadā, kopā sanākot uzņēmējiem. Šie ceļi ir izvēlēti kā prioritāri lauku uzņēmējdarbības attīstībai Cirmas, Istras, Nirzas un Pildas pagastos. Minētajos pagastos saimnieko graudaudzētāji, lopkopji, pārstrādes uzņēmumi, karjeru un mežistrādes uzņēmumi, kuriem ir būtiski normāli ceļi. Ceļu remontu rezultātā paredzēta pilna ceļa seguma konstrukcijas atjaunošana, iztīrīti vai izbūvēti no jauna sāngrāvji, noņemts apaugums, kas kavē ūdens noteci, nomainītas nolietojušās caurtekas, arī lauksaimniecības tehnikai piemērotas nobrauktuves uz īpašumiem. Kopējais finansējums ir 1 184 876, 64 EUR. Būvdarbi trijos ceļu posmos tiks uzsākti jau šogad, bet ceļa posmā Pilda – Borovaja – nākamajā gadā. Arī ceļu posmi Briģi – Briģu stacija un Ludza – Kreči tiks remontēti 2018.gadā, piesaistot vēl papildus finansējumu.

krasainais_logo