Jaunas apmācību programmas un iespējas

Projekts ,,Iemācīt rakstīt par kultūras vērtībām”, Nr.2014-1-LV01-KA104-000291,   nodrošināja biedrības ,,Mediju radošā studija” pārstāvju mācību mobilitāti pieaugušo izglītībā, kuri pēc mobilitātes kā pieaugušo izglītības speciālisti apmācīja un turpinās apmācīt biedrības pārējos pārstāvjus un atbalstītājus.  Projekts tika īstenots divās plūsmās: 1.plūsmā mobilitātē Itālijā devās Ināra Groce (no 2015.gada 2.marta līdz 2015.gada 13.martam), partneris – PROMETEO; 2.plūsmā uz Grieķiju – Inga Čekša-Rtaniece (no 2015.gada 2.marta līdz 2015.gada 11.martam), partneris – Horizons For Youth.

DSC_1150-150x150 DSC_1153-150x150 DSC_1159-150x150 DSC_1160-150x150

Projekta īstenošanas gaitā sasniegti plānotie tiešie mērķi:

1) attīstīta Latgales reģiona plašsaziņas līdzekļu kvalitāte, sniedzot to pārstāvjiem iespējas iegūt inovatīvas zināšanas no starptautiskās pieredzes;

2) pilnveidotas nevalstisko organizāciju pārstāvju zināšanas un prasmes starptautisko projektu izstrādē, ieviešanā, rezultatīvā izpildē, tā veicinot kultūrprocesus reģionos sadarbībā ar starptautiskajiem partneriem.

Tiešie mērķi sekmīgi iekļāvās un īstenoja projekta vispārējo mērķi – sekmētas pieaugušo tālākizglītības iespējas reģionos, piedāvātas pieaugušo izglītības speciālistiem profesionālās pilnveides iespējas ārvalstīs, lai veicinātu reģiona nevalstisko sektoru, tā lomu izglītībā, kultūrvidē, uzņēmējdarbībā un starptautiskajā vidē.

Sasniedzot projekta mērķus, ir īstenotas biedrības ,,Mediju radošā studija” divas galvenās prioritātes: sekmēta Latgale reģiona žurnālistikas attīstība un veicināta nevalstiskā sektora sadarbība ar vietējām pašvaldībām un valsts iestādēm, kā arī to veicināta iekļaušanās ES nevalstisko organizāciju sadarbības tīklā, izstrādājot un īstenojot starptautiskus projektus starpkultūru dialoga pilnveidē.

Rezultātā projekta īstenotājs attīstās un pievēršas savu pārstāvju un atbalstītāju mūžizglītības nodrošināšanai, un biedrība ir kļuvusi par izglītojošo iestādi arī citām reģiona NVO. Jau kopš 2001.gada organizācija gatavo un ievieš projektus kā sadarbības partneris un kā vadošā organizācija kultūrpolitikas, sabiedrības integrācijas, kultūrvērtību apzināšanā, jauno žurnālistu un jauniešu izglītības jautājumos. Tiek rīkotas nodarbības, kursi, semināri, tos vada arī biedrības pārstāvji. Pateicoties šim projektam, ir iegūta starptautiskā pieredze pieaugušo apmācību mobilitātē – izglītoti speciālisti, kuri, atgriežoties no mobilitātes brauciena, izstrādāja nodarbību programmas, tās mācīja pārējiem interesentiem. Projektā veiktās aktivitātes saskan ar biedrības ,,Mediju radošā studija” stratēģisko attīstību 2014.-2020.gadam – biedrības dalībnieku un atbalstītāju mūžizglītība, to nodrošinot ar vietējiem izglītotājiem.

Pēc apmācību mobilitātes Itālijā un Grieķijā dalībnieki izstrādāja nodarbību programmas un ieviesa biedrības darbībā. Interese par jaunizstrādātajām programmām gan no mediju, gan NVO pārstāvju ir liela.

Itālijā uzmanības lokā bija izglītības speciālistu jaunu zināšanu iegūšana mediju nozarē, Grieķijā – starptautisko projektu sagatavošanā, partneru apzināšanā un kopīgu projektu īstenošanā. Rezultātā tapa:

– nodarbību programma ,,Cik daudz un kā rakstīt par kultūrvēsturi”, apjoms – 72 akad.stundām, ar 4 apakšprogrammām: Itālija un reģionālie mediji, Fotogrāfija reģiona laikrakstos un kultūras žurnālos, Māksla un mūzika reģionālajos medijos, Itālijas dievnami presē;

– nodarbību programma ,,Starptautisko projektu sagatavošana sadarbībā ar ārvalstu partneriem – partneru piesaiste, lomu sadalījums”, apjoms – 64 akad.stundas, ar 3 apakšprogrammām: Starptautiskā vide – pieejamās programmas un fondi, Kultūras, vēsture un stereotipi, Starpkultūru komunikāciju veidi, to izpausmes.

Projekta dalībnieki tika novērtēti pie sadarbības partneriem, saņēma sertifikātus. Projekta īstenotājs ar partneriem sagatavoja arī Europass Mobility dokumentu abiem dalībniekiem. Tā kā projekta rezultātā ir sagatavoti izglītības speciālisti biedrības abās prioritātēs, tas ir vērtīgs ieguvums vietējā, reģionālajā, valsts un starptautiskajā līmenī.

Biedrības ,,Mediju radošā studija’’ Erasmus+ programmas īstenoto projektu ,,Iemācīt rakstīt par kultūras vērtībām” līdzfinansē Eiropas Savienība.

Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+.